SERVEI DE LOGOPÈDIA


Sovint en la població infantil podem veure diferents alteracions del llenguatge com problemes en la articulació de sons, mala construcció d’oracions, problemes en la veu, dificultats en la comprensió, … Tots ells susceptibles de ser tractats des de la logopèdia, especialment de forma precoç per a aconseguir uns bons resultats.


La logopèdia és la disciplina encarregada de prevenir, avaluar, diagnosticar i tractar els trastorns de la comunicació humana. El logopeda, per tant haurà de prevenir, avaluar, diagnosticar i tractar aquelles patologies que cursin amb trastorns de la parla i/o del llenguatge tant a nivell oral com escrit, la veu i la deglució. 


 

Després d’avaluar cada cas concret es recomana el sessions de logopèdia en els casos on apareguin dificultats en:

 

 • Llenguatge:
  • Trastorns de llenguatge.
  • Retard del llenguatge.
 • Parla:
  • Dislàlia
  • Retard de la parla
  • Disfèmia (quequeig)
 • Problemes de desenvolupament orofacial
  • Deglució atípica
  • Respiració bucal
  • Masticació
 • Disfonia o problemes en la veu.
 • Alteracions de la lectura i l'escriptura:
  • Dislèxia, disgrafia i/o disortografia.
  • Mecànica lectora, velocitat i comprensió lectora.